مشخصات فردی و زندگینامه
نام:منصور
نام خانوادگی:داداش نژاد
پست الکترونیک:mdadash@noornet.net
نخصص ها:تاریخ و سیره

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد.