تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
خارج 
1378 
فقه و اسول 
حوزه علمیه قم 
17.00 
فوق لیسانس 
1383 
تاریخ اسلام 
دانشگاه تهران 
17.00 
دکترا 
1388 
تاریخ اسلام 
دانشگاه اصفهان 
18.00